Stadgar

1 §.  Föreningens namn och verksamhetsområde
Föreningen Stockholms Fastighetsförvaltare har sitt huvudsakliga verksamhetsområde inom Stockholms län.

2 §.  Syftet med föreningen

Föreningen ska verka för:

–          att främja att medlemmarna är yrkesskickliga och iakttar god sed

–          att fastighetsförvaltning sker rationellt,

–          att tillgodose medlemmarnas utbildnings- och informationsbehov,

–          att främja att medlemmarna har ett kollegialt samarbete

–          ett samarbete med parts- och branschorganisationer.

3 §. Medlemskap

Ansökan om medlemskap i föreningen ska ställas till styrelsen.  Ansökan ska kompletteras med uppgifter enligt ett särskilt formulär som kan hämtas på föreningens hemsida.

Till medlem kan antas den som rekommenderas av två medlemmar, arbetar med fastighetsförvaltning i någon form och som har följande kvalifikationer:

a)      genomgått teoretisk utbildning som fastighetsförvaltare eller som på annat sätt kan dokumentera motsvarande kunskaper eller kvalifikationer.

b)      minst två års praktisk erfarenhet av fastighetsförvaltning.

En person som inte uppfyller kraven ovan kan också bli medlem i föreningen om styrelsen anser det vara lämpligt.

En person som är försatt i konkurs kan inte antas som medlem i föreningen.

Den som gjort stora insatser för föreningen och dess verksamhet kan upptas som hedersmedlem.

Hedersmedlem utses på årssammanträdet efter förslag från styrelsen.

4 §. Årsavgift

Årsavgiften bestäms av årssammanträdet och ska betalas senast den 1 juni. Nya medlemmar ska betala årsavgift senast en månad efter inval i föreningen.

Hedersmedlem betalar ingen avgift.

5 §. Medlemmarnas yrkesplikter

Föreningens medlemmar ska

 • tillämpa ett överskådligt och praktiskt system för redovisning av förvaltningsuppdrag,
 • upprätt skriftliga avtal över förvaltningsuppdraget
 • föra bokföring över förvaltningsuppdraget och hantera och bevara handlingarna i enlighet med lag.
 • Iaktta god sed vid utövningen av yrket.

Vid tvist med huvudman angående förvaltningsuppdrag kan medlem hänskjuta tvisten till styrelsen för medling.

6 §. Disciplinära åtgärder

Medlem kan uteslutas om han begår brott som kan antas påverka hans vederhäftighet som fastighetsförvaltare eller uppträder på ett sådant sätt att det kan skada föreningens goda rykte. Om det finns förmildrande omständigheter kan medlem i stället tilldelas en varning

Medlem kan tilldelas varning om han eller hon åsidosätter de plikter som följer med yrkesutövningen eller bryter mot god sed.  Upprepade varningar leder till att medlem utesluts ur föreningen.

Disciplinärenden avgörs av styrelsen.

Ledamot av styrelsen har tystnadsplikt avseende prövning av disciplinärenden.

7 §. Utträde

Den medlem som inte längre vill vara medlem i föreningen, ska skriftligen anmäla det till styrelsen. Om inte styrelsen bestämmer annat, får medlem avgå ur föreningen först vid kalenderårets utgång.

Medlem som försatts i konkurs utesluts omedelbart ur föreningen.

Medlem som inte fullgör sin skyldighet att betala årsavgift utesluts ur föreningen vid tidpunkt som styrelsen beslutar.

Medlem som utträtt eller uteslutits ur föreningen återfår inte inbetalda avgifter och kan inte göra anspråk på delaktighet i föreningens tillgångar.

8  §. Styrelsen

Styrelsen, som har sitt säte i Stockholm, ska bestå av ordförande samt lägst fyra och högst åtta ledamöter. Styrelsen ska också ha högst fyra suppleanter.

Ordförande väljs av årsmötet för ett år i taget.

Övriga ledamöter och suppleanterna väljs samtidigt för en period om två år. Varje år väljs hälften av antalet ledamöter och suppleanter.

Suppleanterna ska kallas till styrelsesammanträde och har rätt att delta i sammanträdet. Suppleant har endast rätt delta i beslut när han tjänstgör som ersättare för ordinarie ledamot.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och klubbmästare.

9 §. Styrelsesammanträden

Styrelsen ska sammanträda minst tre gånger per år och i övrigt när ordföranden finner det lämpligt eller när tre ledamöter begär det.

Kallelse med föredragningslista utsänds till ledamöter och suppleanter i de fall ordföranden bedömer det lämpligt. I övriga fall hålls sammanträde vid tidpunkt som beslutats och angivits i protokoll.

Om ordinarie ledamot inte kan delta vid sammanträde ska detta anmälas till sekreteraren senast  dagen före sammanträdet.

När ordinarie ledamot inte kan delta vid sammanträde ersätter suppleant i den ordning suppleanten blivit vald.

Styrelsen är beslutsför när mer än hälften  av antalet ledamöter är närvarande.

Beslut fattas med enkel majoritet, utom vid disciplinärende, då det för beslut krävs minst två tredjedelar av de närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden stödjer.

Vid styrelsens sammanträden ska det föras protokoll. Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

10 §. Föreningssammanträden

Föreningen ska ha årsmöte före utgången av april månad, på den dag styrelsen bestämmer.  Skriftlig kallelse till samtliga medlemmar skickas senast 14 dagar före årsmötet

Styrelsen kan kalla till extra sammanträde när den finner det nödvändigt, eller när minst en tiondel av föreningens medlemmar skriftligt begär det och uppger orsaken till det extra sammanträdet.  Skriftlig kallelse till extra sammanträde skickas till samtliga medlemmar senast en vecka före sammanträdet.

I kallelsen till sammanträde ska anges vilka ärenden som ska behandlas.

Vid årssammanträdet ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för sammanträdet
 2. Val av justeringsmän
 3. Fråga om kallelse till sammanträde skett i behörig ordning
 4. Styrelsens och revisorernas berättelser
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 6. Arvode till styrelse och revisorer
 7. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
 8. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 9. Val av valberedning
 10. Fastställande av årsavgift
 11. Förslag från styrelsen eller enskild medlem

Ärende som inte tagits upp på föredragningslistan får inte avgöras på sammanträdet.

Motion från medlem ska vara styrelsen tillhanda i så god tid att den kan tas med i kallelsen.

Alla beslut fattas med enkel majoritet.

Vid lika röstetal vinner den mening som ordföranden stödjer, utom vid personval, då lotten avgör.

Medlem får företrädas av ombud. Ingen får genom fullmakt företräda mer än en medlem. Endast medlem i föreningen får vara ombud.

Medlem som inte fullgjort sina skyldigheter mot föreningen får inte delta i beslut.

11.§. Räkenskaper och revision

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Senast den 1 mars skall styrelsen överlämna årsredovisning med förvaltningsberättelse till föreningens revisorer.

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två revisorer som utsetts vid årssammanträdet. För revisorerna utses två suppleanter. Avgående revisor och suppleant kan omväljas högst två gånger i följd. Den som tjänstgjort som revisorssuppleant kan utan hinder av denna bestämmelse väljas till ordinarie revisor.

12 §. Stadgeändring och upplösning

För beslut om ändring av föreningens stadgar eller föreningens upplösning fordras minst två tredjedelars röstmajoritet på två på varandra följande föreningssammanträden, varav minst det ena sammanträdet ska vara ordinarie. Vid föreningens upplösning ska dess tillgångar överlämnas till någon institution, som är verksam inom föreningens intressesfär.